Monday, February 9, 2009

გკგკ.ჯგ.კჯგ.ჯკ

ჯერ უნდა შეიცნო სამყარო
რომ
შეიცნო თავი შენი
თუ
ჯერ უნდა შეიცნო თავი შენი
რომ
შეიცნო სამყარო?

კი არა და


რაც უფრო უახლოვდები სხვა ადამიანს,
რატომ
კარგავ საკუთარ თავს
და
რაც უფრო პიულობ საკუთარ თავს
რატომ კარგავ ადამიანებს
თავო ჩემო
რომელსაც
ბედი არ ვიცი გიწერია თუ არა
მარა
ახლა ნამდვილად ნამეტნავად გეძილისშინება....
მითუმეტეს
როცა
ბევრი კლიტის გასაღები
სწორედ სიზმრებში ინახება
მოიასწარი დაძინება
თორემ
შენს წილ სიზმარს სხვა ნახავს

უთხრა მან თავსა თვისსასა და გადაბრუნდა და დაიძინა!

No comments: