Saturday, February 12, 2011

ლჯკჯნ


მახსოვს მობილურები არ იყო მაშინ...
მობილურები კი არა, არც სინათლე იყო და არც გაზი
და
დაბინდებისთანავე დაძინებაზე გემრიელი გასართობი არ არსებობდა...
მახსოვს, მამა ხშირად იგვიანებდა ხოლმე და რადგან არც მობილური არსებობდა არც გაზი და არც სინათლე, მე არ ველოდებოდი მამას, ვწვებოდი და ვიძინებდი..
სამაგიეროდ დედა ათენებდა ღამეს,
იჯდა სიბნელეში და ელოდებოდა...
ეს დიდი ხნის წინ იყო
ძალიან დიდი,
მაგრამ
მაინც მახსოვს ჩემი მაშინდელი ემოცია
ვიწექი და ვფიქრობდი, ნუთუ ოდესმე მეც გავხდები ცოლი, მეც მეყოლოება ქმარი რომელიც დააგვიანებს და მეც უნდა ვიჯდე და ველოდო როდის მოვა, მიუხედავად იმისა, რომ ცივა, ბნელა და ძილზე კარგი გასართობი არ არსებობს...
სად იყო ჯერ მაშინ გამოგონილ ნათქვამი ის დიდადდიებული გამოთქმა "ოჯახი ხრამიაო" :D
მაგრამ კი ვგრძნობდი
ვგრძნობდი კი არა, განვიცდიდი და სასტიკად მეშინოდა, რომ ოდესმე მეც მომიწევდა ცოლის მძიმე ტვირთის ტარება და ქმრის ლოდინი ბნელცივდაუმობილურო სივრცეში :D
რამდენი რამ შეიცვალა მას შემდეგ
თბილისი და საქართველო "სინათლის ქვეყნად" იქცა და უშუქობა შევარდნაძემ წაიღო სახლში...
გაზი, მიუხედავად იმისა რომ ამბობენ ძვირიაო, მაინც ყველა ოჯახში გიზგიზებს და თუ არ გიზგიზებს არც ეგაა პრობლემა... ბუნება ზრუნავს ბავშვობისდროინდელგამყინვარებული ზამთრის გათბობაზე...
მობილურები უკვე ადამიანს დაბადებისას თან მოჰყვება და მიუღწეველდაკარგულვერგაგებულითუსადხარ ვეღარ იქნები.....
მაგრამ ის ემოცია, მაინც შემომრჩა
და
აი ახლაც, ამდენი ხნის მერე, გულის სიღრმეში მაინც სასტიკად მეშინია, რომ შეიძლება ოდესმე მეძინებოდეს და იმის გამო, რომ "ის" სახლში ჯერ არ მოსულა უნდა ვიჯდე და ველოდო :D ( ნურას უკაცრავად) :D.....

ჰხოდა ისა...
ოდესმე, როცა ჯერ დისერტაციას დავიცავ გავლადობის გავლელ გავლასთან დაკავშირებით
და
მერე როცა ჩემს ცხოვერბაზე მემუარების 18 ტომეულსაც გამოვცემ
და
მერე ფილმსაც რომ გადავიღებ რომელიმე საავადმყოფოს ძველ ჩაბნელებულ დერეფანში
და
ნეპალშიც რომ წავალ
და
ნორვეგიაშიც
და
კუბაშიც
და კიდევ
ბევრიბევრიბევრი რაღაცეების მერე
მეცნიერულად სად შემიძლია და ჰხათოურად დავამტკიცებ
რომ
ადამიანი
ადამიანად
მხოლოდ პირველი 5 წელი იქმნება
და
დანარჩენი ცხოვრება
უბრალოდ ამ 5 წლის გადამღერებაა
სხვადასხვა ჟანრში
სხვადასხვა მიმართულებით
სხვადასხვა ფორმატით
თუმცა
ერთშინაარსობრივაურიანად.....

3 comments:

babisa said...

ეგ დასკვნა ფსიქოლოგიაში ძააააალიან დიდი ხანია არის და ნუღარ იწვალებ :D

მე-ხათო said...

ჰხო კი არის მარა მე ჩემებურად მინდა დავასკვნა და თან არა ფსიქოლოგიაში LD

kanka said...

hmm, postis Sinaaarss SeiZleba mTlad ar Seesabameba, magram 5 welze gamaxsenda. Cemi biZaSvili rom wavida pirvelad skolaSi (nu 6 wlis iyo, magram igivea, memgoni), ai pirvel dRes, me aivanze videqi, vuyurebdi CanTamokidebuli rom midioda, da gavifiqre – ai Sedga ukve cxovrebaSi fexi da damTavrda ukve raRac samudamod, amas verasdros veRar daibrunebsTqo. iqneba bednierebis momentebic, iqneba sirTuleebic, Zalian sirTuleebic, kidev iqneba uzrunvelobac da a.S. magram am yvelafers ukve cxovrebasTan erTad gaivlis, pasuxismgeblobebiT, patariT Tu didiT, sxvebis Tu sakuTari Tavis winaSe. is sruli, absolituri uzrunveloba rac aqamde iyo, ukve aRarasdros ganmeordeba (ardadegebi/Svebulebebi ar iTvleba, da maSinac aris sirTuleebi, urTierTobebSi, da am sirTuleebis damoukideblad gadawyvetaze zrunva gixdeba). manamde ganicdida mxolod, uxaroda an tkioda, Tu irgvliv rame xdeboda, magram absoliturad arafris Secvla, sakutar Tavze pasuxismgeblobis aReba arc evaleboda da arc cdilobda (instiqturi moTxovnilebebi ar iTvleba). daaxloebiT aseTi ram vifiqre, mokled, rom daiwyo ukve cxovreba (gadadidga pirveli nabiji) da sicocxlis bolomde gagrZeldeba es. rac aqamde iyo, is silaRe da a.S. aseTi saxiT ukve aRarasdros eqneba :/