Friday, January 22, 2010

3


ეს მინდა, რომ აქ იყოს: D
თბილისი საქორწინო კონტრაქტი ----2007 წ.

1. საერთო დებულებები
1.1 ეს ხელშეკრულება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1172-1181 მუხლების შესაბამისად განსაზღვრავს მეუღლეთა უფლება-მოვალებებს.
1.2 ხელშეკრულების მხარეებს შეადგენენ ერთი მხრივ ქმარი-ბატონი------------------(შემდეგში ~ქმარი~) და მეორეს მხრივ ცოლი-ყმა-------------------.(შემდეგში ~ცოლი~)
1.3 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია განქორწინებამდე.

2. მეუღლეთა პირადი ურთიერთობანი
2.1 ცოლი მოვალეა მორჩილებდეს ქმარს, აჭმევდეს და ასმევდეს ქმარს ნოყიერად, ვიტამინებითა და ნახშირწყლებით გაჯერებულ საკვებს. ცოლი უნდა ხვდებოდეს როდის შივდება ქმარს და სანამ მოშივდება მანამდე ამზადებდეს საჭმელს.
2.2 ქმრის ნება-სურვილი არის ოჯახში უზენაესი გადაწყვეტილება, მისი ყოველგვარი ნება-სურვილი უნდა სრულდებოდეს დაუყოვნებლივ ყოველგვარი შეკამათების გარეშე.
2.3 ცოლს ეკრძალება ყოველგვარი პრეტენზიის გამოთქმა, ნებისმიერი ფორმით, ბოიკოტის ან საყოველთაო დაუმორჩილებლობის გაცხადება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველი ამდაგვარი ფაქტი დაისჯება წკეპლის 100 დარტყმით. დაუმორჩილებლობის დროს მოქმედებს პრინციპი `Шаг в лево шаг в право расценивается как побег и стреляем на поражение без предупрежденя~
2.4 მასაჟი - ცოლი მოვალეა ქმარს ყოველ საღამოს ძილის წინ ჩაუტაროს ფეხების მასაჟი.
2.5 ცოლი მოვალეა პატივისცემით და მოწიწებით მოეპყრას ქმრის ყველა საყვარელს. არ გამოთქვას პრეტენზია მათ ხშირ სტუმრობაზე და უხერხულობის თავიდან აცილების მიზნით დროებით გავიდეს სახლიდან – მიზეზით: ,,ჩავალ რამეს ამოვიტან თორემ უხერხულია’’. ცოლმა თითქმის ისევე უნდა მოუაროს და გამოკვების სახლის სტუმრები როგორც ქმარი (ამ მუხლის მიზნებისათვის სტუმრებად არ ითვლებიან სიდედრი, სიმამრი, ცოლის ძმა-და, ცოლის მეგობრები და სხვა ოფიციალური თუ არაოფიციალური ცოლეულობა).
2.6 აკრძალულია ცოლის იზოლაცია. ქმარი ხელს უწყობს ცოლს ურთიერთობა ჰქონდეს ოჯახთან ნათესავებთან და სხვა ახლობლებთან. ცოლს უფლება აქვს შეხვდეს ოჯახის წევრებსა და ახლო ნათესავებს მშობლებს, ბებიას ..... ამ უფლების შეზღუდვა დაიშვება მხოლოდ უსაფრთხოების და ოჯახში წესრიგის დაცვის მიზნით. ცოლს ეკრძალება ახლობლებთან შეხვედრისას იწუწუნოს ცხოვრებაზე, იმაზე რომ მისი ქმარი სულ ძმაკაცებთანაა, სამსახურშია ან/და უგზოუკვლოდ დაეხეტება კლდე-ტყე-ღრეში ყოველგვარი საერთო სასარგებლო მიზნები გარეშე.
2.7 ცოლს უფლება აქვს ქონდეს ნათესავებთან თვეში არა უმეტეს სამი შეხვედრისა, რის შესახებაც მან წინასწარ წერილობით უნდა აცნობოს ქმარს 2 დღით ადრე, ქმარს შეუძლია საპატიო მიზეზით ან სახდელის არსებობისას აკრძალოს ეს შეხვედრა.
2.8 ცოლს ეკრძლება თავის ეგრეთ წოდებულ ~ძველ მეგობრებთან~ ან/და ~ბავშობის მეგობრებთან~ ქმრისგან მიღებული წერილობითი თანხმობის გარეშე კონტაქტი, რომლის მისაღებადაც მან 1 კვირით (ანუ 7 დღით) ადრე უნდა ცოლმა წერილობითი თხოვნით უნდა მიმართოს ქმარს. ამ საკითხის დასაწყვეტად ქმარს ეძლევა ვადა მინიმუმ 10 დღის ოდენობით და უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ვალდებული არაა მოტივირებულად დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება.
2.9 ცოლს უფლება აქვს შეუზღუდავად ისარგებლოს ტელეფონითაც, კვირაში სამჯერ ოღონდ საუბრის ხანგრძლოვობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.
2.10 ცოლს გააჩნია სუნთქვის უფლება და თანაც განუსაზღვრელი ოდენობითა და ვადით, გარდა ამისა ცოლს გააჩნია წყლის დალევის უფლება, ოღონდ გარკვეული გრაფიკით დილის 11:00 საათიდან 11:30 საათამდე და საღამოს 17:00 დან 17:02 მდე.
2.11 იმ შემთხვევაში თუ ქმრის ჭამის შემდეგ რაიმე დარჩება ცოლს სურვილის შემთხვევაში შეუძლია თავადაც მიირთვას მხოლოდ წერწეტი ფიგურის დაცვის პირობით.
2.13 ცოლს უფლება აქვს ქონდეს ოფიციალური სამსახური, მხოლოდ მაღალი ანაზღაურებისა (რომლიც სრულად ბარდება ქმარს) სახლიდან გაუსვლელობის პირობის დაცვით;
2.12 ცოლი წახალისდება კარგი ქცევისა და სამუშაოსადმი პატიოსანი დამოკიდებულებისათვის – წახალისების სახეებია:
ა. მადლობის გამოცხადება;
ბ. სასჯელის ვადაზე ადრე მოხსნა;
გ. წყლის დალევის გრაფიკის გაზრდა;
დ. ოჯახის წევრებთან დამატებითი შეხვედრის უფლების მიცემა.
2.13 ნებისმიერი სადაო საკითხი ოჯახში ან სასამართლოში უნდა გადაწყდეს ქმრის სასარგებლოდ.

3. მეუღლეთა ქონებრივი ურთიერთობანი
3.1 ქორწინების შემდეგ ყოველგვარი ქონება და/ან მატერიალური აქტივი რაც ოჯახს მიემატება წარმოადგენს ქმრის საკუთრებას, მიუხედავად ამ ქონების ფორმირების წყაროსა.
3.2 განქორწინებისას თუ ეს ცოლის ინიციატივით მოხდება ცოლი ვალდებულია აუნაზღაუროს ქმარს მატერიალური და მორალური ზიანი ყოველთვიური გადასახადის სახით 500 აშშ დოლარის ექვივალენტის სახით ლარებში ქორწინების ყოველ დღეზე..

4. დასკვნითი დებულებები
4.1 ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად. მეუღლეებს გადაეცემათ ხელშეკრულების თითო-თითო ეგზემპლარი. ყოველ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.
4.2 ყოველგვარი ცვლილება ხელშეკრულბაში შესაძლებელია მხოლოდ ქმრის გადაწყვეტილებით, ცოლის თანხმობა არ მოითხოვება.

5. ხელმოწერები:

"ქმარი-ბატონი" "ცოლი-ყმა" 

(გვარი, სახელი, მამის სახელი) (გვარი ახალი და სახელი ძველი)

- - - - - - - - - - -

ჰხოდა ეგრე


: \

2 comments:

ჰექსე said...

ai am xelshekrulebas me vezebdi zustad 3 weli
:)
madloab xato
:)

Kate said...

"ცოლი მოვალეა მორჩილებდეს ქმარს, აჭმევდეს და ასმევდეს ქმარს ნოყიერად, ვიტამინებითა და ნახშირწყლებით გაჯერებულ საკვებს. ცოლი უნდა ხვდებოდეს როდის შივდება ქმარს და სანამ მოშივდება მანამდე ამზადებდეს საჭმელს."

ვაიმე დედა.

კიდევ კარგი არ ვთხოვდები, რა მარაზმულად არის ყველაფერი აღწერილი.